Co z pieniędzmi z 500 plus?

Pieniądze z uruchomionego w kwietniu programu Rodzina 500+” będą zabezpieczone od egzekucji komorniczej i nie wpłyną wysokość ustalanych alimentów. Nowe przepisy weszły w życie 20 sierpnia bieżącego roku. Zmiany w prawie były potrzebne również po to, „500+” nie mogło stać się powodem obniżenia świadczeń alimentacyjnych. Zdarzało się, bowiem, sądy alimentacyjne przy ustalaniu wysokości świadczeń brały pod uwagę te dodatkowe 500 zł, które państwo dawało przecież dzieciom.

Nowy stan dla 500 plus

Teraz pieniądze z programu .”Rodzina 500+” nie będą brane pod uwagę i nie wpłyną na wysokość alimentów. Chodzi również o inne pieniądze pochodzące ze świadczeń wychowawczych, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń pieniężnych przysługujących dzieciom umieszczonym rodzinach zastępczych. Dzięki nowelizacji jasne są także zasady dotyczące egzekucji komorniczych. Świadczenia z programu Rodzina 500+” nie będą zabierane zadłużonym rodzinom, które podlegają egzekucji komorniczej. Jeszcze przed wprowadzeniem nowelizacji do ustawy o oze pomocy państwa w wychowywaniu dzieci istniały zapisy, które wyłączały spod egzekucji 500 zł przyznane dzieciom, jednak bywały nieskuteczne. Działo się tak, gdy komornik zajmował rachunek bankowy, na który wpływały pieniądze z programu ,Rodzina 500+”, a nie wiedział, jakie środki znajdowały się na zajętym rachunku oraz skąd one pochodziły. Teraz powstaną rachunki rodzinne dla osób, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, zasiłki (w tym z programu ,Rodzina 500+”), jeśli przedstawią zaświadczenia o numerach rachunków, z których są wypłacane. Taki rachunek może nieodpłatnie założyć zadłużona rodzina. Otwarcie i prowadzenie rachunku będzie bezpłatne.

Reklamy

Dla kogo wyprawka szkolna?

Jestem mamą dziecka  w wieku szkolnym, które w tym roku pójdzie do I klasy Czy i  ile dostanie ono wyprawkę szkolną. Z roku na rok przepisy się zmieniają, a urzędy niechętnie informują co nam  przysługuje?

Dzieci, które korzystają z bezpłatnych podręczników, nie dostaną wyprawki szkolnej  przeznaczonej na ich zakup. Dofinansowanie można, więc uzyskać dla uczniów tych klas, w których za zakup podręczników odpowiedzialni są rodzice. W tym roku szkolnym pomoc obejmie się uczniów niepełnosprawnych, oraz słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, ż niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością mchową (w tym z afazją), z autyzmem by tym ż zespołem Aspergera ), z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kto dostanie wyprawkę?

Wyprawkę dostaną dzieci uczęszczające do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub, szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej), klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas HI-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,  klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz

Wysokość „wyprawki” wynosi od 175 zł do 707 zł (zależy od tego, czy dziecko korzysta z podręczników do kształcenia ogólnego, czy specjalnego). Wniosek o odszkodowanie należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie od 1 do 7 września 2016 r.

WAGA! DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWA TRZEBA DOŁĄCZYĆ KOPIĘ ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO.

Pracować rzecz święta

Szukamy pracy z aspiracjami, która daje spełnienie, nie raz jednak bywa także oferta pracy przekłamała rzeczywistość. Pracownik chce więcej luzu a pracodawca próbuje przykręcić śrubę. Przeglądasz śmieszne filmiki w pracy? Wysyłasz e-maile w prywatnych sprawach? Uważaj, bo możesz narazić się na nieprzyjemności. W swojej karierze nie raz spotkałam się z tym, że regulamin pracowniczy aby się podpisywało, tak jak szkolenie BHP, o przepisach i prawach pracownika nikt nie informował, dopiero jak coś było źle. Pracodawca powinien poinformować pracowników o zasadach korzystania z komputera służbowego, a nie je tylko egzekwować.

Co może pracodawca

Twój szef może nie tyko kontrolować wykonywanie przez ciebie jego poleceń. Ma również prawo sprawdzać, czy w rzetelny sposób wykonujesz swoje obowiązki i dbasz o interesy firmy — czy nie trwonisz czasu na prywatną korespondencję lub przeglądanie filmików w Internecie. Pytanie, w jakich granicach wolno mu to robić.  Otóż, co do tej kwestii istnieje spór, ale prawdą jest, że przez czas pracy to szef jest twoim panem.

Czy pracodawca może śledzić to, co robisz w Internecie? Przepisy prawa wprost nie wskazują zasad dopuszczalności monitorowania działań pracowników w sieci. Jeśli jednak pracodawca podejmie decyzję o wprowadzeniu tego rodzaju kontroli, musi poinformować o tym pracowników, a to często pomija. Takie działanie nie może naruszać ich podstawowych praw, godności i dóbr.

Nie jesteś w tej kontroli bezbronny

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek szanować twoją godność i inne dobra osobiste (takim jest np. tajemnica korespondencji). Jeżeli ją narusza, masz prawo domagać się przed sądem zadośćuczynienia, ale wiemy jak to jest z sądami. Pracodawcy nie wolno cię śledzić, podsłuchiwać ani rozpowszechniać informacji, jakie uzyskał na twój temat, np. kontrolując twoją korespondencję. Powiedzmy więcej, nikomu nie wolno tego robić, współpracownikom także. Takie postępowanie jest przestępstwem i podlega karze grzywny albo ograniczenia wolności. Ściganie następuje na twój wniosek.

Służbowy sprzęt

Co wolno przechowywać na służbowym komputerze, a czego nie? Komputer służbowy jako narzędzie pracy stanowi własność pracodawcy powierzoną pracownikowi z obowiązkiem zwrotu. Przepisy prawa nie regulują wprost warunków korzystania ze sprzętu służbowego, pracodawca może jednak zastrzec, że komputer ma służyć tylko i wyłącznie do celów służbowych. Wówczas pracownik nie będzie mógł przeglądać stron internetowych niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, korzystać z prywatnej poczty elektronicznej ani też przechowywać prywatnych plików na dysku komputera. Zakaz tego typu może być różnorodnie ukształtowany i uwzględniony w wewnętrznych regulacjach, np. w regulaminie pracy. Jeśli nie ma regulaminu, bo to mała spółka, to powinieneś zostać o tym poinformowany w wytycznych. Pracodawca odpowiada za warunki bytowe, odzież ochronną, wodę czy narzędzia do pracy. Co z papierem toaletowym, o tym mówi rozporządzenie: Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków pracy, w jakich ta praca jest wykonywana. Co z czajnikiem i ekspresem do kawy, z tym bywa różnie, jeśli jest można korzystać, jeśli nie ma zapytaj czy można przynieś prywatny, ale czy szef nie obciąży się kosztami za prąd w przeliczeniu na cenę prądu tego nie wiem. W jednym z urzędów samorządowych, nie pamiętam gdzie, zakazano czajników w pokojach, nie wolno też było ładować prywatnych telefonów. Wszystko w trosce o niższe rachunki za energię.

Praca na podsłuchu

Wiem, że źle się pracuje kiedy w zespole jest ktoś kto donosi. Pytanie czy pracodawca może cię nagrywać, wykorzystując nielegalny podsłuch? Założenie podsłuchu w pracy, bez poinformowania o tym pracowników jest niezgodne z prawem i może naruszać dobra osobiste pracowników. No, tak ale to musi wyjść na jaw. Natomiast możliwość wykorzystania takiego nagrania jako dowodu w sprawie zależy od tego, czy mamy do czynienia z postępowaniem cywilnym czy karnym. Zasadniczo niemożliwe jest dopuszczenie w cywilnej sprawie dowodu będącego nagraniem uzyskanym w sposób bezprawny. Przyjmuje się, że akceptowalne jest nagranie rozmowy przez jednego z jej uczestników, np. podczas spotkania pracownika z pracodawcą. Natomiast w postępowaniu karnym dowód w postaci nagrania może zostać uznany za niedopuszczalny, jeżeli uzyskano go z naruszeniem przepisów postępowania karnego lub w drodze przestępstwa przy jednoczesnym naruszeniu przepisów Konstytucji. Jest jeszcze prawo pracy, kiedy pracodawca coś usłyszy możesz mieć nieprzyjemności, a skoro prawo pracy nie jest z pogranicza prawa cywilnego, to nagranie może być dopuszczone. Jeśli więc, pochwalisz się w pracy, że masz lenia, to lepiej uważaj.

Kapitał początkowy, składki bieżące plus OFE

By emerytura była wyższa. Co możemy z tym zrobić, jak podwyższyć swoją emeryturę. Mówi się o obniżeniu wieku emerytalnego, ale na razie obowiązują obecne przepisy i pracujemy do 67 lat. Warto sprawdzić, co się dzieje z kapitałem początkowym i środkami OFE.

Teraz dla wielu osób wiek emerytalny jest uzależniony nie tylko od roku urodzenia, ale i miesiąca. Dla szybkiego przypomnienia jak teraz przechodzi się na emeryturę.

 • Panie urodzone między styczniem 1953 r. a wrześniem 1973 r. przejdą na emeryturę w wieku – odpowiednio od 6o lat i 1 miesiąca do 66 lat i II miesięcy.
 • Panowie urodzeni między styczniem 1948 r. a wrześniem 1953 r. zyskają prawo do emerytury w wieku – od 65 lat i I miesiąca do 66 lat i II miesięcy. Natomiast panie urodzone od października 1973 r. i panowie urodzeni od października 1953 r. będą pracować już do 67 roku życia. Te przepisy będą obowiązywać na pewno co najmniej przez najbliższy rok! W przyszłości rząd planuje obniżenie wieku emerytalnego (o tych planach przeczytasz na stronie obok).

Ci co są „za starzy” na OFE, będą mieć emeryturę jedynie z ZUS, ale obecnie nasze konta emerytalne dzielą się na tzw. I filar i II filar. Środki w I filarze (ZUS) mają wszyscy opłacający składki. Natomiast subkonto (II filar) mają osoby z roczników 1949-1968, o ile kiedyś zapisały się do OFE lub jeśli należą do niego obecnie. Osoby urodzone po 1968 r. – wszystkie mają subkonto.

Jaka część naszej składki emerytalnej trafia do I filaru, a jaka do II filaru

Czym więc różni się konto w ZUS i to z dodatkiem OFE? Konto emerytalne w ZUS (wraz z subkontem) jest co roku waloryzowane, więc składki na nim po-winny rosnąć. Co roku jest inna waloryzacja, ale jedno jest pewne – nie może być ona ,ujemna”, no bo tego by brakowało, żeby nam jeszcze z emerytury zabierali. Wówczas nikłoby nie było stać na rachunki za prąd, gaz czy wodę. Pieniędzy na koncie nie może ubywać. OFE funkcjonują inaczej – tu składki są inwestowane (np. w akcje na giełdzie). To może przynieść duży zysk, ale wiąże się też z ryzykiem straty. Środki w OFE są dziedziczone.

Jak ZUS dzieli składkę emerytalną

 • konto w ZUS (I filar) subkonto w ZUS (II filar) jeśli jesteś  tylko w ZUS
 • konto w ZUS (I filar)
 • subkonto w ZUS OFE (II filar)

lub

 • jeśli jesteś też w OFE

Składka emerytalna stanowi 19,52% naszych zarobków (np. z etatu i zleceń). ZUS dzieli ją następująco:

 1. 12,22% księguje na koncie emerytalnym. czyli w tak zwanym I filarze natomiast
 2. 7,3% trafia na nasze subkonto w ZUS. czyli na II filar. Jeśli należysz do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE), to te 7,3% twojej składki ZUS dzieli jeszcze na dwie części: – 2.92% trafia do OFE. zaś – 4,38% pozostaje w ZUS na twoim subkoncie.

Podstawa prawna: art. 22 ustawy z 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych. Warto wiedzieć coś o systemie emerytalnym. Szkoda, że to nie jest podstawowa wiedza nabywana w szkołach, dopiero w jakimś stopniu w szkołach wyższych. Cóż, kiedy przyjdzie czas dopytywania się o emeryturę z pewnością będziemy chcieli wiedzieć więcej.

Maksymalizacja przestrzeni

Czy kiedykolwiek w twojej kuchni panowała bałagan tak duży, że łzy spływały policzki? No, może nie było aż tak źle, ale, może być lepiej, warto zainwestować w dobrze zorganizowaną kuchnię. Jednak jak się nie ma co się lubi to się usprawnia to co się ma.

To niesamowite, jak szybko i niedrogo można wnieść porządek do przestrzeni kuchennej. Istnieje wiele prostych trików, które pozwolą wam zagospodarować powierzchnię.

 1. Tablica

Przywieszenie na pustą ścianę tablicy, (albo z tyłu drzwi, jeśli nie masz pustej ściany.) Kawałek blachy perforowanej wystarczy, jest ona łatwa do znalezienia i bardzo tania. Z pomocą kilku haczyków, można mieć wszystkie swoje najważniejsze rzeczy w zasięgu ręki. Na tablicy można za pomocą magnesów zawiesić to, czego potrzebujemy. Kupony, adresy, rachunek za energię, harmonogram zajęć czy inne ważne informacje.

 1. DIY-Wine-Crate-Cookbook-Bar-Cart-21Klasyczne skrzynie na wino

Pudła, pudełka, kosze czy inne tego rodzaju pojemniki do przechowywania. W sklepach z akcesoriami do majsterkowania jest ich mnóstwo. Wystarczą star skrzynie po winie czy owocach, polakierowane z pewnością się przydadzą. Jako ozdoba, osłonka do doniczki czy pojemnik na stare gazety czy książki.

 1. Magazyn na wierzchu

Deska do krojenia czy noże nie powinny być chowane, sięgamy po nie kilka razy na dzień. Łatwym sposobem, aby trzymać je na widoku jest organizacja miejsca dla nich. Nie raz wiedzieliście jak wiszą na ścianach jest to praktyczne i elegancie.

 1. koszeKosze do bibelotów

Kosze są niesamowite. Dostępne są w tak wielu kształtach i rozmiarach, różną się materiałem wykonania i kolorami. Można schować kosz dosłownie wszędzie, a w nim trzymać małe bibeloty. W łazience przyda się na kosmetyki, waciki czy zapasową pastę do zębów i szczoteczkę. W kuchni można do niego schować akcesoria do szycia, aby w razie urwanego guzika szybo go przyszyć. Większe kosze to dobry magazyn dla zabawek.

 1. Od podłogi po sufit

Nie często wykorzystujemy pionową przestrzeń, ale w małej kuchni bez spiżarni nie ma innej możliwości. Półki od sufitu po podłogę, gdzie możemy poukładać puszki, przetwory czy garnki, które są używane raz do roku.

 1. Inne porady dla maksymalizacji przestrzeni

 • Używaj organizatorów do szuflad.
 • Zainwestuj w szuflady pull-out, w których można przechowywać pojemniki i puszki.
 • Zainwestuje w wieszaki, jest wiele bibelotów, które można powiesić na ściankach.
 • Użyj paska magnetycznego na noże, łyżki czy inne metalowe przedmioty
 • Użyj koszy pudełek w lodówce.

Praca za granicą – jak się do tego zabrać

Zagraniczne oferty pracy kuszą wyższą stawką i szansą na poznanie innego kraju, ale wiążą się też z większym ryzykiem. Zatem rozpoczyna się boom na pracę sezonową. Właśnie w tym czasie wiele osób decyduje się na wyjazd za granicę, zwłaszcza na Zachód, gdzie wynagrodzenie za takie zajęcia znacznie przewyższa to, co można zarobić w Polsce. Znalezienie dorywczej pracy poza krajem bywa trudne, zwłaszcza, gdy zabierasz się do tego pierwszy raz.  Na początek zdecyduj, czego właściwie szukasz. Najwięcej ofert dotyczy branży rolniczej. Ale można też znaleźć zatrudnienie w hotelarstwie. gastronomii lub jako opiekunka do dzieci. Zastanów się nad wyborem kraju, język, koszty utrzymania, wynagrodzenie, ale i wszechobecne zamachy mogą mieć tu znaczenie. Często podstawy angielskiego to za mało, by porozumieć się z pracodawcą. Daj sobie czas na poszukiwania i nie decyduj się na wyjazd w pośpiechu.

Poleć komuś albo szukaj rekomendacji

Jeśli masz taką możliwość, wybieraj oferty z polecenia. Możesz też poszukać czegoś na własną rękę lub skorzystać z ofert firm, które zajmują się pośrednictwem. Pamiętaj jednak, by dokładnie wszystko sprawdzić. Dowiedz się jak najwięcej o przyszłym pracodawcy i sprawdź agencję: jak długo działa? Gdzie znajduje się jej siedziba? Jakie ma opinie w Internecie i czy jest w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ). Nie zgadzaj się na prowizję za znalezienie pracy i zadbaj o to, by jeszcze przed wyjazdem podpisać umowę. W razie problemów to właśnie na podstawie jej zapisów można dochodzić swoich praw.  Jeżeli pracodawca cię oszuka, zgłoś się na miejscową policję, powiadom też swoich bliskich w kraju oraz poproś o pomoc konsulat RP. Z wyjazdami nie ma żartów, daj znać znajomym i rodzinie gdzie jedziesz, gdzie podpisałeś umowę. Nie zapominaj, że przed wyjazdem warto zatroszczyć się o ubezpieczenie.

Na co oszczędzamy najczęściej

Oszczędności, pojecie, które otwiera wiele drzwi. Nie raz mówimy gdybym miał pieniądze, nawet nie dużo to… no właśnie co byście zrobili?

Na tzw. „czarną godzinę”

Nie możemy sobie pozwolić na oszczędzanie, ci co oszczędzają albo mają więcej dochodów albo umieją zarządzać finansami? Pozostawię odpowiedź wam. Zazwyczaj mówiąc o oszczędnościach, mamy na myśli zabezpieczenie na „czarną godzinę”. Kojarzy nam się ona z utrata prac, wypadkiem czy nagłą chorobą i koniecznością leczenia.  Rzadziej pieniądze odkładamy na awarię sprzętów elektronicznych.

Zbieramy na marzenia

To co napawa nas optymizmem to z pewnością nasze marzenia. Gdy już odkładamy to na ich zrealizowanie. Czasem jest to naprawdę spora kwota, zwłaszcza kiedy ktoś zbiera na sportowy samochód, motocykl, egzotyczna podróż, domek letniskowy pod miastem, własną żaglówkę tak jak ukazuje to reklama pewnego banku. My sterujemy naszymi marzeniami, możemy je dowolnie zmieniać.

Oszczędzamy na wydatki

Cel jest podobny to tego pierwszego, z tym, że zdarzenia losowe mogą wystąpić a koszty na naukę dorosłych dzieci pojawią się w stu procentach. Podobnie jest, kiedy jeździmy starym samochodem kiedyś nie będzie opłacało się go naprawiać, a naszym wypadkiem losowym będzie zakup nowego. Dlatego gromadzimy finanse, gdyż wiemy, że gotówka nam się przyda. Prędzej czy później syn albo córka założy własną rodzinę a wówczas trudno będzie uzbierać od razu na wesele czy mieszkanie. Dużo oszczędza na bieżąco, tzn. chcą zaoszczędzić sto czy dwieście złotych, bo wiedzą, że w przyszłym miesiącu muszą zapłacić rachunek za prąd, albo zaległą i obecną ratę kredytu. To, że tak się dzieje można jak już wspominałam tłumaczyć na wiele sposobów i to nie koniecznie jest nasza wina. Oszczędzać można przecież na wiele sposobów, a ja nie raz opisuje wam wiele sposobów, bo sama chcę oszczędzić np. na zmianie sprzedawcy energii.

Kto odkłada na emeryturę?

Oszczędnościowe konta nie zbierają już takiego żniwa jak kiedyś. A wreszcie warto pomyśleć o odkładaniu na emeryturę. Nie polecam poliso-lokat, czy polecam jakąś konkretną lokatę, nie ten blog. Chociaż radzę wam uważać na te polecane, ostatnio czytałam komentarz pod wpisem jednego z znanych blogerów oszczędnościowych. Kobieta chwaliła go za to jak sam świetni porusza się w świecie finansów, ale jej męża wmanewrował w niekorzystny kredyt. Skoro to mistrz w swoim fachu to skąd taka ocena. Nie wiem, ja za to dam wam jedną radę, nie dajcie się namówić na coś czego nie potrzebujecie.

Dziecko bezpieczne w domu

Statystyki mówią, że większość wypadków dzieci zdarza się w domu. Oto, jak zmniejszyć to ryzyko.

Dziecięca wyobraźnia i ciekawość nie znają granic. Małe dziecko wszystkiego chce dotknąć, spróbować, przekonać się, jak to działa. A, gdy młodzi rodzice, którzy nie mają doświadczenia, nie zwracają dostatecznej uwagi na swoje pociechy, o wypadek nie jest trudno. Często tym zdarzeniom można zapobiec, gdyby dorośli byli bardziej przewidujący. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, żeby zwiększyć bezpieczeństwo swojego dziecka. Warto również dodatkowo zaopatrzyć się w specjalne zabezpieczenia (zaślepki, nakładki na ostre krawędzie, maty antypoślizgowe, blokady itp.), które są tanie, a praktyczne.

Odwracaj do ściany długie uchwyty garnków, w których coś się gotuje, aby przypadkiem dziecko nie chwyciło za nie i nie wylało na siebie wrzątku. Niebezpieczne urządzenia mechaniczne przechowuj w wysoko zawieszonych szafkach, do których malec się nie dostanie. Nie demonstruj ich działania w obecności dziecka. Plastikowe torby, sznurki, itp. trzymaj w miejscu niedostępnym dla dziecka. Maluchy lubią zakładać je sobie na głowę lub szyję. Nigdy nie pozostawiaj samego dziecka w kuchni, bo w tym pomieszczeniu czyha na niego szczególnie wiele zagrożeń.

Jeśli masz śliski parkiet, podłóż pod dywan matę antypoślizgową, aby biegające dziecko się na nim nie przewróciło. Załóż blokady na okna, drzwi balkonowe i szuflady. Nie pozwolą one dziecku szerzej ich otworzyć. Unikaj stawiania różnych przedmiotów (zwłaszcza gorących napojów) na śliskich serwetkach. Łatwo mogą spaść z pociągniętej przez dziecko tkaniny i uderzyć lub poparzyć malucha. Przymocuj na stałe do ściany ciężkie i wysokie meble. Nawet niska szafka może się przewrócić, jeśli dziecko użyje dolnej półki lub szuflady jako stopnia, który pomoże mu wspiąć się wyżej. Zakrywaj zaślepkami kontakty elektryczne.

Przy wannie połóż matę, a wiej wnętrzu naklej antypośligowe wkładki, które zapobiegną poślizgnięciu. Zabezpiecz leki i wszystkie środki chemiczne, przechowuj je w miejscu dla dziecka niedostępnym, np. na górnych półkach, w pojemnikach trudnych do otwarcia. Wszystkie środki chemiczne trzymaj w oryginalnych opakowaniach, nie przelewaj ich do innych pojemników. Dzieci często lubią próbować płynów z kolorowych butelek.

Jeśli chcesz sprawdzić ile kosztują powyższe ułatwiacze życia, odsyłam do znanych porównywarek cen takich jak allegro.pl czy ceneo.pl. bezpieczeństwo przede wszystkim, ale pamiętajmy o oszczędnościach, a porównanie cen zawsze daje nam taką gwarancję.

Serwis specjalny – czy warto porównać ubezpieczenia?

Kieruj się swoimi potrzebami

Serwisy taki jak porównywarki,  powstają dla ludzi, którzy podjęli decyzję o ubezpieczeniu. Nieważne czy jest to ubezpieczenie mieszkania, polisa turystyczna, czy też rozpoczynają działalność gospodarczą i chcą ubezpieczyć owoce swojej pracy bądź po prostu chcą czuć się bezpiecznie podczas jazdy samochodem. Serwis zwykle  oferuje szeroki zakres usług związanych z ubezpieczeniami, które pomogą podjąć właściwą decyzję o rodzaju ubezpieczenia i ułatwić komunikację z firmą ubezpieczeniową.

Skąd wiadomo, że dana oferta jest tą najlepszą?

Narzędzie jakie działa w ramach Serwisu zwane porównywarkmi, (cen energii, ofert telefonii komórkowej) ubezpieczeń pomaga Nam to ocenić. W jednym miejscu zgromadziliśmy wiele ofert, następnie poddając je analizie wiemy, co obejmują swym zakresem. To Użytkownik serwisu dokonuje porównania, określa cechy jakie powinno spełnić ubezpieczenie jak i podaje określone przez towarzystwo dane.

Zasada działania Serwisu jest prosta, wystarczy kilka kroków by dowidzieć się jakie ubezpieczenie jest najbardziej odpowiednie do Naszych warunków. Każdy z nas ponosi inne ryzyko związane z miejscem pracy, wyjazdem czy uwarunkowane od innych czynników. Najkorzystniejsze ubezpieczenie to więc nie tylko atrakcyjność ceny ale przede wszystkim zakres ochrony.

Porównanie ofert ubezpieczeniowych jest możliwe za pomocą kilku kliknięć. Wskazując własne potrzeby odnośnie ubezpieczenia możesz zyskać:

 • Najlepszą ofertę ubezpieczenia na życie, dla siebie jaki i dla członków swojej rodziny,
 • Poznasz pełen zakres ofert – dowiesz się co i na jakich warunkach ubezpieczysz i jakie będą tego korzyści,
 • Korzystając z naszych bezpłatnych usług otrzymasz poradnik, z którego dowiesz się podstawowych terminach ubezpieczeniowych jak i o tym o co pytać agenta ubezpieczeniowego, aby wyłonić najlepszą ofertę ubezpieczeniową,
 • Po poznaniu i wyborze najlepszej oferty ubezpieczenia mieszkania, domu, domu w budowie,
 • z cesją na bank ubezpieczysz się podejmując zaledwie kilka kroków,
 • Ubezpieczenie turystyczne będzie dopasowane do twoich potrzeb z uwzględnieniem nie tylko miejsca wyjazdu, a przy tym możesz kupić je w 10 minut i otrzymać polisę na e-mail lub SMS’em – ta mobilność ubezpieczenie pozwala ubezpieczyć się w domu, na lotnisku a nawet na plaży.

Co jest wartością serwisu?

Zdarzenia ostatnich lat, miesięcy pokazują nam jak ważna jest ochrona naszego mienia, zdrowia i życia. Z roku na rok obserwujemy jak wzrasta zainteresowanie tematyką ubezpieczeń.
W szczególności coraz więcej osób szuka ofert ubezpieczenia na życie. Pracujemy dłużej, warunki pracy są zmienne, chcemy zabezpieczyć owoce naszej pracy. Zgromadzonym majątek w postaci mieszkania, samochodu chcemy nienaruszony pozostawić dzieciom. Zaciągniecie kredytu w trudnych czasach powoduje zwiększenie stresu, więc decydujemy się na zabezpieczenie spłaty kredytu wybierając ubezpieczenie. Znając przypadki innych jesteśmy świadomi jak wiele może kosztować leczenie za granicą, dlatego decydujemy się na polisę turystyczną.

Nie zawsze decyzja o ubezpieczeniu rodzi się z naszej potrzeby, tak jest w przypadku ubezpieczenia kredytu hipotecznego mieszkania czy OC, które są wymagane prawnie. Wybór ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku, hipoteki, choroby czy opieka podczas wakacji ma zasadnicze znaczenie. Powinniśmy więc decyzję o jego wyborze dokonać nie tylko skupiając się na kwestii finansowej. Niestety poszczególne kategorie produktów (ubezpieczeń) różnią się od siebie a Klient nie posiada szczególnej wiedzy na ich temat, gubiąc się w ich gąszczu. Niestety jest też mało informacji o tym jak działają poszczególne kategorie produktów, co naprawdę chronią i ile mogą kosztować? Informacje, które można znaleźć na ten temat nie są zwykle napisane w formie mało przystępnej dla Klienta bądź zawierają przekaz reklamowy – ukierunkowany na wybór danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Na stronach Naszego serwisu będą pojawiać się publikacje poruszające szeroko pojęte kwestie związane z ubezpieczeniami. My, Autorzy Ubezpieczenia online.pl będziemy skupiać się na ważnych kwestiach publikując krótkie a zarazem treściwe artykuły. Przedstawiać w nich będziemy popularne produkty i sytuacje, w których ubezpieczenia są niezbędne. Skoncentrujemy się na rankingach ubezpieczeń oraz poradach ekspertów.

Całość przedstawiona będzie w przejrzystej czytelnej formie, wszystko po to by Czytelnik nieznający branży ubezpieczeń mógł zyskać wiedzę o rodzajach polis, klauzul zawartych w umowach, swoich prawach i zakresie ochrony ubezpieczeń. Z czasem uruchomimy dla naszych Czytelników dział interwencji, aby odpowiadać na ich pytania i/lub pomóc rozwiązać ich problemy.

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑